ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ตรีนุช ตันบุตร EI681822093TH , EI681822102TH (2 กล่อง) ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 17, 2020 022020000064
Nongluk Porananon EI681822116TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 17, 2020 022020000058
ลภาฎา ด่านรัชดากร VDRS000195655 Kerry Feb 17, 2020 022020000057
ดาวรุ่ง​ ท่วม​นอก​ VDRS000195658 Kerry Feb 17, 2020 022020000056
น.ส.ปรางทิพย์ ทับทอง VDRS000195292 Kerry Feb 15, 2020 022020000055
อัจฉรา ป้อมคำ VDRS000195293 Kerry-ems Feb 15, 2020 022020000054
ปิยะพร ทับทิมคุณา VDRS000195291 Kerry Feb 15, 2020 022020000052
ประกายดาว โพธิ์พุ่ม VDRS000195294 Kerry Feb 15, 2020 022020000040
suvipa VDRS000195064 Kerry- Feb 14, 2020 022020000051
วันทนา บุญแสง VDRS000194639 Kerry Feb 13, 2020 022020000049
อภิรม พัสระ VDRS000194637 Kerry Feb 13, 2020 022020000050
พรรณี รักพงษ์ไพโรจน์ SUK2000505945 Kerry Feb 12, 2020 022020000046
ลักษณา ตั้งไพโรจน์วงศ์ SUK2000505949 Kerry Feb 12, 2020 022020000045
เฉลิมขวัญ SUK2000505942 Kerry Feb 12, 2020 022020000042
คุณ ณัฐทารินทร์ มารุ่ง EI644093002TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 12, 2020 022020000041
กันตนา ชื่นตา SUK2000505951 Kerry Feb 12, 2020 022020000039
ปิยเนตร รอบคอบ 6852002068816 , 6812002069138 (2 กล่อง) Nim Express- ด่วน Feb 12, 2020 022020000038
พิชญา คงศิริสมบัติ 6812002058538 Nim Express-ด่วน Feb 11, 2020 022020000035
สไบทอง เศรษฐีรุ่งเรือง SUK2000505581 Kerry Feb 11, 2020 022020000037
วันทกานต์ ปิติชนกนันท์ EI644073484TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2020 022020000036
วนิดา กัณทะมูล SUK2000505582 Kerry Feb 11, 2020 022020000032
ขวัญชีวา​ ว่องนิติธรรม EI644073453TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2020 022020000031
ภัคพล เมืองน้อย SUK2000505583 Kerry Feb 11, 2020 022020000030
ธนันต์ชัย ไชยเชษฐ์ EI644073467TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2020 022020000029
ธนนันท์​ ตั้งค​ำ​ SUK2000505587 Kerry Feb 11, 2020 012020000119
อาทิตยา พงศ์สุรเชษฐ์ EI658637089TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 10, 2020 022020000024
ขวัญเดือน จิตรการนทีกิจ SUK2000504697 Kerry Feb 07, 2020 022020000026
สายใจ เกิดไก่แก้ว SUK2000504696 Kerry Feb 07, 2020 022020000025
ดวงฤทัย VDRS000192685 Kerry Feb 06, 2020 022020000023
พริ้วพรรณ นาคทั่ง VDRS000192686 Kerry Feb 06, 2020 022020000020
อมรรัตน์ เบี้ยขาว VDRS000192347 Kerry Feb 05, 2020 022020000019
มาลา จันทร์ล้วน VDRS000192350 Kerry Feb 05, 2020 022020000018
มะลิวรรณ รักสมบัติ OB001643749TH ไปรษณีย์ไทย Feb 05, 2020 022020000017
บจก.เอ็ดดู เซิร์ฟ แอนด์ คิดส์ พลัส EI630337257TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 05, 2020 022020000016
นางสาวสุพรรณี เรือนสายแก้ว OB001643735TH ไปรษณีย์ไทย Feb 05, 2020 022020000015
พินิกุล พงษ์พิสุทธิ์นันท์ VDRS000192348 Kerry Feb 05, 2020 022020000014
ดรุณี ยงพิพัฒน์ VDRS000192351 Kerry Feb 05, 2020 022020000013
อมรรัตน์ เหลืองทำเหมือน VDRS000191910 Kerry Feb 04, 2020 012020000114
หทัยชนก ประวัติเลิศอุดม VDRS000191909 Kerry Feb 04, 2020 022020000011
ยุวันดา VDRS000191914 Kerry Feb 04, 2020 022020000010
วรรณกร VDRS000191923 Kerry Feb 04, 2020 022020000009
ศราวดี กัลยาณภาคย์ EI630334984TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 04, 2020 022020000008
จารึก อาจจำปา VDRS000191908 Kerry Feb 04, 2020 022020000007
คุณกรวรรณ VDRS000191916 Kerry- Feb 04, 2020 022020000005
สายัญ โมลาดุก VDRS000191915 Kerry Feb 04, 2020 022020000004
ภัญ VDRS000191911 Kerry Feb 04, 2020 022020000002
วณิชยา เพิ่มพิมล VDRS000191447 Kerry Feb 03, 2020 012020000134
Jiraporn Boonnuwong VDRS000191448 Kerry Feb 03, 2020 022020000001
ภวิศ EI630322907TH , EI630322915TH (2กล่อง) ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 01, 2020 012020000133
สุธีรา คันทับ VDRS000191047 Kerry Feb 01, 2020 012020000132
ชื่อลูกค้า : ตรีนุช ตันบุตร
Tracking number : EI681822093TH , EI681822102TH (2 กล่อง)
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000064
ชื่อลูกค้า : Nongluk Porananon
Tracking number : EI681822116TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000058
ชื่อลูกค้า : ลภาฎา ด่านรัชดากร
Tracking number : VDRS000195655
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000057
ชื่อลูกค้า : ดาวรุ่ง​ ท่วม​นอก​
Tracking number : VDRS000195658
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000056
ชื่อลูกค้า : น.ส.ปรางทิพย์ ทับทอง
Tracking number : VDRS000195292
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000055
ชื่อลูกค้า : อัจฉรา ป้อมคำ
Tracking number : VDRS000195293
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000054
ชื่อลูกค้า : ปิยะพร ทับทิมคุณา
Tracking number : VDRS000195291
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000052
ชื่อลูกค้า : ประกายดาว โพธิ์พุ่ม
Tracking number : VDRS000195294
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000040
ชื่อลูกค้า : suvipa
Tracking number : VDRS000195064
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000051
ชื่อลูกค้า : วันทนา บุญแสง
Tracking number : VDRS000194639
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000049
ชื่อลูกค้า : อภิรม พัสระ
Tracking number : VDRS000194637
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000050
ชื่อลูกค้า : พรรณี รักพงษ์ไพโรจน์
Tracking number : SUK2000505945
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000046
ชื่อลูกค้า : ลักษณา ตั้งไพโรจน์วงศ์
Tracking number : SUK2000505949
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000045
ชื่อลูกค้า : เฉลิมขวัญ
Tracking number : SUK2000505942
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000042
ชื่อลูกค้า : คุณ ณัฐทารินทร์ มารุ่ง
Tracking number : EI644093002TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000041
ชื่อลูกค้า : กันตนา ชื่นตา
Tracking number : SUK2000505951
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000039
ชื่อลูกค้า : ปิยเนตร รอบคอบ
Tracking number : 6852002068816 , 6812002069138 (2 กล่อง)
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express- ด่วน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000038
ชื่อลูกค้า : พิชญา คงศิริสมบัติ
Tracking number : 6812002058538
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ด่วน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000035
ชื่อลูกค้า : สไบทอง เศรษฐีรุ่งเรือง
Tracking number : SUK2000505581
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000037
ชื่อลูกค้า : วันทกานต์ ปิติชนกนันท์
Tracking number : EI644073484TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000036
ชื่อลูกค้า : วนิดา กัณทะมูล
Tracking number : SUK2000505582
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000032
ชื่อลูกค้า : ขวัญชีวา​ ว่องนิติธรรม
Tracking number : EI644073453TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000031
ชื่อลูกค้า : ภัคพล เมืองน้อย
Tracking number : SUK2000505583
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000030
ชื่อลูกค้า : ธนันต์ชัย ไชยเชษฐ์
Tracking number : EI644073467TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000029
ชื่อลูกค้า : ธนนันท์​ ตั้งค​ำ​
Tracking number : SUK2000505587
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000119
ชื่อลูกค้า : อาทิตยา พงศ์สุรเชษฐ์
Tracking number : EI658637089TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000024
ชื่อลูกค้า : ขวัญเดือน จิตรการนทีกิจ
Tracking number : SUK2000504697
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000026
ชื่อลูกค้า : สายใจ เกิดไก่แก้ว
Tracking number : SUK2000504696
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000025
ชื่อลูกค้า : ดวงฤทัย
Tracking number : VDRS000192685
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000023
ชื่อลูกค้า : พริ้วพรรณ นาคทั่ง
Tracking number : VDRS000192686
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000020
ชื่อลูกค้า : อมรรัตน์ เบี้ยขาว
Tracking number : VDRS000192347
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000019
ชื่อลูกค้า : มาลา จันทร์ล้วน
Tracking number : VDRS000192350
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000018
ชื่อลูกค้า : มะลิวรรณ รักสมบัติ
Tracking number : OB001643749TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000017
ชื่อลูกค้า : บจก.เอ็ดดู เซิร์ฟ แอนด์ คิดส์ พลัส
Tracking number : EI630337257TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000016
ชื่อลูกค้า : นางสาวสุพรรณี เรือนสายแก้ว
Tracking number : OB001643735TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000015
ชื่อลูกค้า : พินิกุล พงษ์พิสุทธิ์นันท์
Tracking number : VDRS000192348
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000014
ชื่อลูกค้า : ดรุณี ยงพิพัฒน์
Tracking number : VDRS000192351
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000013
ชื่อลูกค้า : อมรรัตน์ เหลืองทำเหมือน
Tracking number : VDRS000191910
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000114
ชื่อลูกค้า : หทัยชนก ประวัติเลิศอุดม
Tracking number : VDRS000191909
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000011
ชื่อลูกค้า : ยุวันดา
Tracking number : VDRS000191914
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000010
ชื่อลูกค้า : วรรณกร
Tracking number : VDRS000191923
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000009
ชื่อลูกค้า : ศราวดี กัลยาณภาคย์
Tracking number : EI630334984TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000008
ชื่อลูกค้า : จารึก อาจจำปา
Tracking number : VDRS000191908
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000007
ชื่อลูกค้า : คุณกรวรรณ
Tracking number : VDRS000191916
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000005
ชื่อลูกค้า : สายัญ โมลาดุก
Tracking number : VDRS000191915
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : ภัญ
Tracking number : VDRS000191911
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : วณิชยา เพิ่มพิมล
Tracking number : VDRS000191447
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000134
ชื่อลูกค้า : Jiraporn Boonnuwong
Tracking number : VDRS000191448
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : ภวิศ
Tracking number : EI630322907TH , EI630322915TH (2กล่อง)
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000133
ชื่อลูกค้า : สุธีรา คันทับ
Tracking number : VDRS000191047
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000132