ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สิริญา จันทะวงศ์ VDRS000120896 Kerry-Kerry Jul 23, 2019 072019000063
ณัฐนาฏ ยวงใย VDRS000120895 Kerry-Kerry Jul 23, 2019 072019000061
วิภารัตน์​ สุขีมิตร EI017846801TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 23, 2019 072019000059
ศิรีรัชต์ ภัทรพงศ์สินธุ์ VDRS000120898 Kerry-Kerry Jul 23, 2019 072019000058
จินตนา มาศปกรณ์ VDRS000120897 Kerry-Kerry Jul 23, 2019 072019000057
ลูกบาส รัตนาภรณ์ RG041625099TH ไปรษณีย์ไทย Jul 23, 2019 072019000056
PARICHAT SOMLEE VDRS000119679 Kerry Jul 20, 2019 072019000054
ชมณพรรษ จายุพันธ์ 6801907133532 Nim Express-ด่วน Jul 20, 2019 072019000053
วัชรี สังข์ข่วย RG041605806TH ไปรษณีย์ไทย Jul 20, 2019 072019000050
Wilawan Jsry EI040619446TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 18, 2019 072019000048
ชลธิชา งามบุญรัตน์ VDRS000118621 Kerry-Kerry Jul 18, 2019 072019000049
ณัฐนาฏ ยวงใย VDRS000118623 Kerry-Kerry Jul 18, 2019 072019000047
Nanthiya Sukboon VDRS000118626 Kerry-Kerry Jul 18, 2019 072019000046
นางสาวศศิธร พลหาญ Sasithon Phonhan VDRS000118622 Kerry-Kerry Jul 18, 2019 072019000045
Eve Jujung VDRS000118619 Kerry-Kerry Jul 18, 2019 072019000043
Praew Pantipa VDRS000118625 Kerry-Kerry Jul 18, 2019 072019000042
ขวัญสุดา สมศรี VDRS000118624 Kerry-Kerry Jul 18, 2019 072019000041
เหมยอี๊น VDRS000118618 Kerry-Kerry Jul 18, 2019 072019000024
อัมพร ชะใบรัมย์ VDRS000117439 Kerry-Kerry Jul 15, 2019 072019000040
เพชรรัตน์ แสงจั่น VDRS000117056 Kerry-Kerry Jul 13, 2019 072019000039
khochakorn VDRS000117063 Kerry-Kerry Jul 13, 2019 072019000038
เยาวมาล มาตาพิทักษ์ VDRS000117062 Kerry-Kerry Jul 13, 2019 072019000037
วารุณี วงศ์วิศวกุล VDRS000117058 Kerry-Kerry Jul 13, 2019 072019000036
อุไรรัตน์ กุลมี VDRS000117065 Kerry-Kerry Jul 13, 2019 072019000035
Wiphada Prasanchart VDRS000117059 Kerry-Kerry Jul 13, 2019 072019000034
อรทัย ชอบชิงชัย LPUT000139010 Kerry-Kerry Jul 11, 2019 072019000032
กฤษณา พวงพรหม LPUT000139009 Kerry-Kerry Jul 11, 2019 072019000031
chonlachit komsang LPUT000139008 Kerry-Kerry Jul 11, 2019 072019000033
chonlachit komsang LPUT000139008 Kerry-Kerry Jul 11, 2019 072019000030
กนกวรรณ ตรียัง VDRS000115442 Kerry-Kerry Jul 10, 2019 072019000028
Nan VDRS000115443 Kerry-Kerry Jul 10, 2019 072019000027
เสาวรส VDRS000115436 Kerry-Kerry Jul 10, 2019 072019000026
นายไชยยศ ลิ้มพัฒนะโชติ VDRS000115446 Kerry- Kerry Jul 10, 2019 072019000025
รัชดาพร. คุริรัง LPUT000137462 Kerry Jul 09, 2019 072019000023
นายนิรันดร์ ชุ่มจิตต์ LPUT000137463 Kerry Jul 09, 2019 072019000022
chaiphat onnoom​ LPUT000137460 Kerry Jul 09, 2019 072019000021
วงเดือน รุ่งเรือง LPUT000137456 Kerry Jul 09, 2019 072019000020
ธิดารัตน์ นุตาคม LPUT000137452 Kerry Jul 09, 2019 072019000019
ชลธิชา งามบุญรัตน์ LPUT000137457 Kerry Jul 09, 2019 072019000018
Ple Pern LPUT000137453 Kerry- Jul 09, 2019 072019000012
ฉัตรกมล เดชดวงจันทร์ 6801907044678 Nim Express-ด่วน Jul 06, 2019 072019000016
Monkeykan Pipatnawin 6821907044935 Nim Express-ด่วน Jul 06, 2019 072019000017
เสาวรส เพชรสมบูรณ์ LPUT000135822 Kerry Jul 06, 2019 072019000015
มัณฑนา มหัศนียนนท์ LPUT000135821 Kerry Jul 06, 2019 072019000014
บุญดี จิตประพันธ์ LPUT000135820 Kerry Jul 06, 2019 072019000013
ราสินี กลแกม VDRS000113187 Kerry- Jul 04, 2019 072019000006
ต้อย ED963883718TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 04, 2019 072019000011
ฐิตาภัสร์ ศิลป์เลิศรัตน RG026271076TH ไปรษณีย์ไทย Jul 04, 2019 072019000010
ฉัตรกมล เดชดวงจันทร์ LPUT000134670 Kerry- Jul 04, 2019 072019000009
Fernn Haha LPUT000134668 Kerry Jul 02, 2019 062019000063
ชื่อลูกค้า : สิริญา จันทะวงศ์
Tracking number : VDRS000120896
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000063
ชื่อลูกค้า : ณัฐนาฏ ยวงใย
Tracking number : VDRS000120895
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000061
ชื่อลูกค้า : วิภารัตน์​ สุขีมิตร
Tracking number : EI017846801TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000059
ชื่อลูกค้า : ศิรีรัชต์ ภัทรพงศ์สินธุ์
Tracking number : VDRS000120898
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000058
ชื่อลูกค้า : จินตนา มาศปกรณ์
Tracking number : VDRS000120897
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000057
ชื่อลูกค้า : ลูกบาส รัตนาภรณ์
Tracking number : RG041625099TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000056
ชื่อลูกค้า : PARICHAT SOMLEE
Tracking number : VDRS000119679
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000054
ชื่อลูกค้า : ชมณพรรษ จายุพันธ์
Tracking number : 6801907133532
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ด่วน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000053
ชื่อลูกค้า : วัชรี สังข์ข่วย
Tracking number : RG041605806TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000050
ชื่อลูกค้า : Wilawan Jsry
Tracking number : EI040619446TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000048
ชื่อลูกค้า : ชลธิชา งามบุญรัตน์
Tracking number : VDRS000118621
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000049
ชื่อลูกค้า : ณัฐนาฏ ยวงใย
Tracking number : VDRS000118623
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000047
ชื่อลูกค้า : Nanthiya Sukboon
Tracking number : VDRS000118626
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000046
ชื่อลูกค้า : นางสาวศศิธร พลหาญ Sasithon Phonhan
Tracking number : VDRS000118622
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000045
ชื่อลูกค้า : Eve Jujung
Tracking number : VDRS000118619
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000043
ชื่อลูกค้า : Praew Pantipa
Tracking number : VDRS000118625
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000042
ชื่อลูกค้า : ขวัญสุดา สมศรี
Tracking number : VDRS000118624
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000041
ชื่อลูกค้า : เหมยอี๊น
Tracking number : VDRS000118618
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000024
ชื่อลูกค้า : อัมพร ชะใบรัมย์
Tracking number : VDRS000117439
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000040
ชื่อลูกค้า : เพชรรัตน์ แสงจั่น
Tracking number : VDRS000117056
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000039
ชื่อลูกค้า : khochakorn
Tracking number : VDRS000117063
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000038
ชื่อลูกค้า : เยาวมาล มาตาพิทักษ์
Tracking number : VDRS000117062
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000037
ชื่อลูกค้า : วารุณี วงศ์วิศวกุล
Tracking number : VDRS000117058
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000036
ชื่อลูกค้า : อุไรรัตน์ กุลมี
Tracking number : VDRS000117065
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000035
ชื่อลูกค้า : Wiphada Prasanchart
Tracking number : VDRS000117059
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000034
ชื่อลูกค้า : อรทัย ชอบชิงชัย
Tracking number : LPUT000139010
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000032
ชื่อลูกค้า : กฤษณา พวงพรหม
Tracking number : LPUT000139009
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000031
ชื่อลูกค้า : chonlachit komsang
Tracking number : LPUT000139008
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000033
ชื่อลูกค้า : chonlachit komsang
Tracking number : LPUT000139008
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000030
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ ตรียัง
Tracking number : VDRS000115442
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000028
ชื่อลูกค้า : Nan
Tracking number : VDRS000115443
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000027
ชื่อลูกค้า : เสาวรส
Tracking number : VDRS000115436
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000026
ชื่อลูกค้า : นายไชยยศ ลิ้มพัฒนะโชติ
Tracking number : VDRS000115446
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry- Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 10, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000025
ชื่อลูกค้า : รัชดาพร. คุริรัง
Tracking number : LPUT000137462
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000023
ชื่อลูกค้า : นายนิรันดร์ ชุ่มจิตต์
Tracking number : LPUT000137463
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000022
ชื่อลูกค้า : chaiphat onnoom​
Tracking number : LPUT000137460
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000021
ชื่อลูกค้า : วงเดือน รุ่งเรือง
Tracking number : LPUT000137456
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000020
ชื่อลูกค้า : ธิดารัตน์ นุตาคม
Tracking number : LPUT000137452
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000019
ชื่อลูกค้า : ชลธิชา งามบุญรัตน์
Tracking number : LPUT000137457
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000018
ชื่อลูกค้า : Ple Pern
Tracking number : LPUT000137453
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000012
ชื่อลูกค้า : ฉัตรกมล เดชดวงจันทร์
Tracking number : 6801907044678
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ด่วน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000016
ชื่อลูกค้า : Monkeykan Pipatnawin
Tracking number : 6821907044935
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ด่วน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000017
ชื่อลูกค้า : เสาวรส เพชรสมบูรณ์
Tracking number : LPUT000135822
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000015
ชื่อลูกค้า : มัณฑนา มหัศนียนนท์
Tracking number : LPUT000135821
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000014
ชื่อลูกค้า : บุญดี จิตประพันธ์
Tracking number : LPUT000135820
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000013
ชื่อลูกค้า : ราสินี กลแกม
Tracking number : VDRS000113187
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000006
ชื่อลูกค้า : ต้อย
Tracking number : ED963883718TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000011
ชื่อลูกค้า : ฐิตาภัสร์ ศิลป์เลิศรัตน
Tracking number : RG026271076TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000010
ชื่อลูกค้า : ฉัตรกมล เดชดวงจันทร์
Tracking number : LPUT000134670
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000009
ชื่อลูกค้า : Fernn Haha
Tracking number : LPUT000134668
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000063