ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สมานจิตต์ ไกรฤกษ์ SUK2000548286 Kerry Jul 04, 2020 072020000022
สมานจิตติ์ ไกรฤกษ์ SUK2000548286 Kerry Jul 04, 2020 072020000023
อัมพรพงษ์ นิรัตติสัย 820316697594 J&T Express Jul 04, 2020 072020000019
จิราภรณ์ หลิวพินันท์ 820316697885 J&T Express Jul 04, 2020 072020000020
ภาณุพงศ์ รัศมี 820315268813 J&T Express Jul 03, 2020 072020000018
ณภัค แสงจันทร์ VDRS000247072 Kerry Jul 03, 2020 072020000010
กนกอร องค์ยลธรรม ED134036713TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 03, 2020 072020000009
ดรุณี ยงพิพัฒน์ 820315265431 J&T Express Jul 03, 2020 072020000017
ฤทัยวรรณ์ เยาว์ภิรมย์ 820315261975 J&T Express Jul 03, 2020 072020000015
ภาวิดา หนูเรืองงาม 820315268275 J&T Express Jul 03, 2020 072020000013
สุประวีณ์ เรืองปัญญาวุฒิ 820315261511 J&T Express Jul 03, 2020 072020000012
ฐานภา 820315264554 J&T Express Jul 03, 2020 072020000011
ปรารถนา 820315263773 J&T Express Jul 03, 2020 072020000008
ฐิติกานต์ โอโกวัฒน์ 820315256611 J&T Express Jul 03, 2020 072020000006
อสิตา 820313821456 J&T Express Jul 02, 2020 072020000005
จิราภรณ์ พึ่งเพียรชัย 820313816825 J&T Express Jul 02, 2020 072020000004
จันทนา แสนไชย 820313820815 J&T Express Jul 02, 2020 072020000002
ณิชา พงษ์สุวรรณ 820313820616 J&T Express Jul 02, 2020 072020000001
วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์ 820313821235 J&T Express Jul 02, 2020 062020000193
เจริญพงษ์ วิเศษ 820313821014 J&T Express Jul 02, 2020 062020000192
ปนิดา มโนการ 6812007007166,6852007007155 Nim Express Jul 01, 2020 062020000194
ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระเค้ก) 6812007007104 Nim Express Jul 01, 2020 062020000191
วรรธนัย จวง 820312401053 J&T Express Jul 01, 2020 062020000189
นัฐมล อินแถลง 820312397096 J&T Express- Jul 01, 2020 062020000187
ศิวรักษ์ 820312384124 J&T Express Jul 01, 2020 062020000186
นิตยา ชำนาญนา 820312383601 J&T Express Jul 01, 2020 062020000185
ตรีสุคนธ์ สินอนันต์วณิช 6812006242612 Nim Express Jun 30, 2020 062020000173
ทัศนีย์ รังสรรค์ยุทธนา 6832006237722 Nim Express Jun 30, 2020 062020000176
อธิตยา เทพกมล ED120088551TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 30, 2020 062020000178
ลลิตา ปลูกพืช ED120088565TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 30, 2020 062020000177
onuma laorod 820310794553 J&T Express- Jun 30, 2020 062020000184
ปนัดดา ตุงคสวัสดิ์ 820310792033 J&T Express Jun 30, 2020 062020000183
ปรางทิพย์ เหล่ามาลา 820310784090 J&T Express Jun 30, 2020 062020000182
ฉัตรทิพย์ กวีวัฒนา 820310782734 J&T Express Jun 30, 2020 062020000181
รัชฎาภรณ์ ศรีไขยยันต์ 820310780800 J&T Express Jun 30, 2020 062020000180
พัชรี อายุตตะกะ 820310778420 J&T Express Jun 30, 2020 062020000179
ธนบดี ชื่นแย้ม 820310788695 J&T Express Jun 30, 2020 062020000175
น.ส.กชพร หวังดี 820308076346 J&T Express- Jun 29, 2020 062020000172
ปนิดา มโนการ 6822006225966 Nim Express Jun 29, 2020 062020000171
บุษรา พงษ์พิพัฒน์ VDRS000245351 Kerry- Jun 29, 2020 062020000170
บุศ VDRS000245350 Kerry Jun 29, 2020 062020000169
อริสา เม 820308078870 J&T Express Jun 28, 2020 062020000123
สัญญาทิพย์ จิตต์สม VDRS000244863 Kerry Jun 27, 2020 062020000167
อันธิกา สุขเจริญ VDRS000244864 Kerry- Jun 27, 2020 062020000166
ธนแก้ว คชวรรณ์ VDRS000244866 Kerry Jun 27, 2020 062020000165
อิทธิพล จิระอุดมทรัพย์ SUK2000545970 Kerry- Jun 26, 2020 062020000164
กนกวรรณ ทองพูล SUK2000545982 Kerry- Jun 26, 2020 062020000163
ศรัญญา พิเชฐโชติ SUK2000545972 Kerry- Jun 26, 2020 062020000162
กร-ชรัฐ คชคณิษฐ์ ED120080306TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 26, 2020 062020000161
อันธิกา สุขเจริญ SUK2000545975 Kerry- Jun 26, 2020 062020000160
ชื่อลูกค้า : สมานจิตต์ ไกรฤกษ์
Tracking number : SUK2000548286
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000022
ชื่อลูกค้า : สมานจิตติ์ ไกรฤกษ์
Tracking number : SUK2000548286
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000023
ชื่อลูกค้า : อัมพรพงษ์ นิรัตติสัย
Tracking number : 820316697594
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000019
ชื่อลูกค้า : จิราภรณ์ หลิวพินันท์
Tracking number : 820316697885
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000020
ชื่อลูกค้า : ภาณุพงศ์ รัศมี
Tracking number : 820315268813
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000018
ชื่อลูกค้า : ณภัค แสงจันทร์
Tracking number : VDRS000247072
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000010
ชื่อลูกค้า : กนกอร องค์ยลธรรม
Tracking number : ED134036713TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000009
ชื่อลูกค้า : ดรุณี ยงพิพัฒน์
Tracking number : 820315265431
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000017
ชื่อลูกค้า : ฤทัยวรรณ์ เยาว์ภิรมย์
Tracking number : 820315261975
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000015
ชื่อลูกค้า : ภาวิดา หนูเรืองงาม
Tracking number : 820315268275
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000013
ชื่อลูกค้า : สุประวีณ์ เรืองปัญญาวุฒิ
Tracking number : 820315261511
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000012
ชื่อลูกค้า : ฐานภา
Tracking number : 820315264554
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000011
ชื่อลูกค้า : ปรารถนา
Tracking number : 820315263773
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000008
ชื่อลูกค้า : ฐิติกานต์ โอโกวัฒน์
Tracking number : 820315256611
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000006
ชื่อลูกค้า : อสิตา
Tracking number : 820313821456
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000005
ชื่อลูกค้า : จิราภรณ์ พึ่งเพียรชัย
Tracking number : 820313816825
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000004
ชื่อลูกค้า : จันทนา แสนไชย
Tracking number : 820313820815
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000002
ชื่อลูกค้า : ณิชา พงษ์สุวรรณ
Tracking number : 820313820616
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์
Tracking number : 820313821235
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000193
ชื่อลูกค้า : เจริญพงษ์ วิเศษ
Tracking number : 820313821014
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000192
ชื่อลูกค้า : ปนิดา มโนการ
Tracking number : 6812007007166,6852007007155
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000194
ชื่อลูกค้า : ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระเค้ก)
Tracking number : 6812007007104
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000191
ชื่อลูกค้า : วรรธนัย จวง
Tracking number : 820312401053
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000189
ชื่อลูกค้า : นัฐมล อินแถลง
Tracking number : 820312397096
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000187
ชื่อลูกค้า : ศิวรักษ์
Tracking number : 820312384124
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000186
ชื่อลูกค้า : นิตยา ชำนาญนา
Tracking number : 820312383601
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000185
ชื่อลูกค้า : ตรีสุคนธ์ สินอนันต์วณิช
Tracking number : 6812006242612
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000173
ชื่อลูกค้า : ทัศนีย์ รังสรรค์ยุทธนา
Tracking number : 6832006237722
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000176
ชื่อลูกค้า : อธิตยา เทพกมล
Tracking number : ED120088551TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000178
ชื่อลูกค้า : ลลิตา ปลูกพืช
Tracking number : ED120088565TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000177
ชื่อลูกค้า : onuma laorod
Tracking number : 820310794553
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000184
ชื่อลูกค้า : ปนัดดา ตุงคสวัสดิ์
Tracking number : 820310792033
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000183
ชื่อลูกค้า : ปรางทิพย์ เหล่ามาลา
Tracking number : 820310784090
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000182
ชื่อลูกค้า : ฉัตรทิพย์ กวีวัฒนา
Tracking number : 820310782734
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000181
ชื่อลูกค้า : รัชฎาภรณ์ ศรีไขยยันต์
Tracking number : 820310780800
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000180
ชื่อลูกค้า : พัชรี อายุตตะกะ
Tracking number : 820310778420
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000179
ชื่อลูกค้า : ธนบดี ชื่นแย้ม
Tracking number : 820310788695
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000175
ชื่อลูกค้า : น.ส.กชพร หวังดี
Tracking number : 820308076346
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000172
ชื่อลูกค้า : ปนิดา มโนการ
Tracking number : 6822006225966
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000171
ชื่อลูกค้า : บุษรา พงษ์พิพัฒน์
Tracking number : VDRS000245351
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000170
ชื่อลูกค้า : บุศ
Tracking number : VDRS000245350
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000169
ชื่อลูกค้า : อริสา เม
Tracking number : 820308078870
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000123
ชื่อลูกค้า : สัญญาทิพย์ จิตต์สม
Tracking number : VDRS000244863
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000167
ชื่อลูกค้า : อันธิกา สุขเจริญ
Tracking number : VDRS000244864
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000166
ชื่อลูกค้า : ธนแก้ว คชวรรณ์
Tracking number : VDRS000244866
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000165
ชื่อลูกค้า : อิทธิพล จิระอุดมทรัพย์
Tracking number : SUK2000545970
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000164
ชื่อลูกค้า : กนกวรรณ ทองพูล
Tracking number : SUK2000545982
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000163
ชื่อลูกค้า : ศรัญญา พิเชฐโชติ
Tracking number : SUK2000545972
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000162
ชื่อลูกค้า : กร-ชรัฐ คชคณิษฐ์
Tracking number : ED120080306TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000161
ชื่อลูกค้า : อันธิกา สุขเจริญ
Tracking number : SUK2000545975
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000160