ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สไบทอง เศรษฐีรุ่งเรือง 820480246036 J&T Express Oct 17, 2020 102020000060
นริศรา มะหะหมัด 820480251522 J&T Express Oct 17, 2020 102020000059
สุรเชษฐ์ กลิ่นจำปา 820478076806 J&T Express Oct 16, 2020 102020000058
จุฬารัตน์ เกษร 820478084300 J&T Express Oct 16, 2020 102020000056
ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระ) 6812010083270 Nim Express Oct 16, 2020 102020000050
ดารณี น้อยบรรเทา 6832010083797 Nim Express Oct 16, 2020 102020000052
Pichanan W. 820476098643 J&T Express Oct 16, 2020 102020000054
สรพจน์ ศิริพานิชกร 820476100953 J&T Express Oct 15, 2020 102020000051
ฐิติกานต์ โอโกวัฒน์ 820473722331 J&T Express Oct 14, 2020 102020000049
ศิริวรรณ์ แก้วชูศรี 820473728771 J&T Express Oct 14, 2020 102020000048
วราณีย์ ทวีเกิด 820473718960 J&T Express Oct 14, 2020 102020000047
ร้านทวีกระจกอลูมเนียม 820473743950 J&T Express Oct 14, 2020 102020000045
บริษัท นกกี้เรซิพี 820473734592 J&T Express Oct 14, 2020 102020000044
สวรรยา เหล็มหัด 820473738512 J&T Express Oct 14, 2020 102020000043
สุภากาญจน์ ฉันท์วรุตพงศ์ 820466189126 J&T Express Oct 10, 2020 102020000041
สุพรรณษา ธรรมศาสตร์สิทธิ์ 820466187925 J&T Express Oct 10, 2020 102020000040
พิชญา คงศิริสมบัติ 820466188452 J&T Express Oct 10, 2020 102020000039
ตรีสุคนธ์ สินอนันต์วณิช 6822010056242 Nim Express Oct 10, 2020 102020000037
นนท์ปกรณ์ มีแก้ว 820464014436 J&T Express Oct 09, 2020 102020000038
มัลลิกา พงศาวิศาล 820464027493 J&T Express Oct 09, 2020 102020000036
คุณนัชชา อมรศักดิ์ 820464033141 J&T Express Oct 09, 2020 102020000026
อิทธิพล จิระอุดมทรัพย์ 820461784376 J&T Express Oct 08, 2020 102020000033
ปรางทิพย์ เหล่ามาลา 820461786266 J&T Express Oct 08, 2020 102020000031
ปรีชยาพัฏฐ์ คูมีชัย 820459508875 J&T Express Oct 08, 2020 102020000027
คุณปอ 820459516085 J&T Express Oct 07, 2020 102020000030
Chisa 820459510920 J&T Express Oct 07, 2020 102020000029
นนท์ปกรณ์ มีแก้ว VDRS0000120653K Kerry Oct 07, 2020 102020000025
ภาวิดา หนูเรืองงาม 820457137500 J&T Express Oct 06, 2020 102020000024
พิมพ์ชญา 820457166141 J&T Express Oct 06, 2020 102020000023
กัญจนพร 820457162906 J&T Express Oct 06, 2020 102020000022
นางสาวประทุมพร แสงสิงห์ 820457134814 J&T Express Oct 06, 2020 102020000021
รุ่งนภา ไท้เชียง 820457151710 J&T Express Oct 06, 2020 102020000018
สุนันทา 820457159266 J&T Express Oct 06, 2020 102020000014
สุดารัตน์ วีระพันธ์ 820457169836 J&T Express Oct 06, 2020 102020000013
ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระเค้ก) 6832010030135 Nim Express Oct 06, 2020 102020000016
ศรัณย์ จิตสุภาคย์ 820454719081 J&T Express Oct 06, 2020 102020000015
กรวิทย์ พลงาม 820454712372 J&T Express Oct 06, 2020 102020000011
นางสาวสุจิตรา แก้วโยธา 820454727993 J&T Express Oct 06, 2020 102020000010
สไบทอง เศรษฐีรุ่งเรือง 820454721951 J&T Express Oct 06, 2020 102020000009
ฐิติกานต์ โอโกวัฒน์ 820454714951 J&T Express Oct 06, 2020 102020000008
ธนบดี ชื่นแย้ม 820451018870 J&T Express Oct 05, 2020 102020000007
ลักขณา 6802010015128 Nim Express Oct 03, 2020 102020000004
อุรัสยาร์ นาถทัย 6822010014891 Nim Express Oct 03, 2020 102020000003
ณัฐปภัสร์ ปิ่นทอง 820446915956 J&T Express Oct 02, 2020 102020000002
พนม​เทียน​ ทอง​สิทธิ์​ 820446911222 J&T Express Oct 02, 2020 092020000116
กุลธิดา แก้วคำ 820446899672 J&T Express Oct 02, 2020 092020000112
สมสุข เศวตรัตนเสถียร 6842010005224 Nim Express Oct 01, 2020 102020000001
ร้านทวีกระจกอลูมิเนียม 820444553526 J&T Express Sep 30, 2020 092020000111
อนัญญา อำนวยพร 820444557295 J&T Express Sep 30, 2020 092020000102
อนัญญา อำนวยพร 820444557295 J&T Express Sep 30, 2020 092020000102
ชื่อลูกค้า : สไบทอง เศรษฐีรุ่งเรือง
Tracking number : 820480246036
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000060
ชื่อลูกค้า : นริศรา มะหะหมัด
Tracking number : 820480251522
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000059
ชื่อลูกค้า : สุรเชษฐ์ กลิ่นจำปา
Tracking number : 820478076806
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000058
ชื่อลูกค้า : จุฬารัตน์ เกษร
Tracking number : 820478084300
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000056
ชื่อลูกค้า : ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระ)
Tracking number : 6812010083270
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000050
ชื่อลูกค้า : ดารณี น้อยบรรเทา
Tracking number : 6832010083797
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000052
ชื่อลูกค้า : Pichanan W.
Tracking number : 820476098643
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000054
ชื่อลูกค้า : สรพจน์ ศิริพานิชกร
Tracking number : 820476100953
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000051
ชื่อลูกค้า : ฐิติกานต์ โอโกวัฒน์
Tracking number : 820473722331
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000049
ชื่อลูกค้า : ศิริวรรณ์ แก้วชูศรี
Tracking number : 820473728771
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000048
ชื่อลูกค้า : วราณีย์ ทวีเกิด
Tracking number : 820473718960
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000047
ชื่อลูกค้า : ร้านทวีกระจกอลูมเนียม
Tracking number : 820473743950
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000045
ชื่อลูกค้า : บริษัท นกกี้เรซิพี
Tracking number : 820473734592
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000044
ชื่อลูกค้า : สวรรยา เหล็มหัด
Tracking number : 820473738512
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000043
ชื่อลูกค้า : สุภากาญจน์ ฉันท์วรุตพงศ์
Tracking number : 820466189126
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000041
ชื่อลูกค้า : สุพรรณษา ธรรมศาสตร์สิทธิ์
Tracking number : 820466187925
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000040
ชื่อลูกค้า : พิชญา คงศิริสมบัติ
Tracking number : 820466188452
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000039
ชื่อลูกค้า : ตรีสุคนธ์ สินอนันต์วณิช
Tracking number : 6822010056242
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000037
ชื่อลูกค้า : นนท์ปกรณ์ มีแก้ว
Tracking number : 820464014436
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000038
ชื่อลูกค้า : มัลลิกา พงศาวิศาล
Tracking number : 820464027493
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000036
ชื่อลูกค้า : คุณนัชชา อมรศักดิ์
Tracking number : 820464033141
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000026
ชื่อลูกค้า : อิทธิพล จิระอุดมทรัพย์
Tracking number : 820461784376
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000033
ชื่อลูกค้า : ปรางทิพย์ เหล่ามาลา
Tracking number : 820461786266
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000031
ชื่อลูกค้า : ปรีชยาพัฏฐ์ คูมีชัย
Tracking number : 820459508875
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000027
ชื่อลูกค้า : คุณปอ
Tracking number : 820459516085
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000030
ชื่อลูกค้า : Chisa
Tracking number : 820459510920
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000029
ชื่อลูกค้า : นนท์ปกรณ์ มีแก้ว
Tracking number : VDRS0000120653K
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000025
ชื่อลูกค้า : ภาวิดา หนูเรืองงาม
Tracking number : 820457137500
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000024
ชื่อลูกค้า : พิมพ์ชญา
Tracking number : 820457166141
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000023
ชื่อลูกค้า : กัญจนพร
Tracking number : 820457162906
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000022
ชื่อลูกค้า : นางสาวประทุมพร แสงสิงห์
Tracking number : 820457134814
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000021
ชื่อลูกค้า : รุ่งนภา ไท้เชียง
Tracking number : 820457151710
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000018
ชื่อลูกค้า : สุนันทา
Tracking number : 820457159266
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000014
ชื่อลูกค้า : สุดารัตน์ วีระพันธ์
Tracking number : 820457169836
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000013
ชื่อลูกค้า : ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล(โคโคโระเค้ก)
Tracking number : 6832010030135
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000016
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์ จิตสุภาคย์
Tracking number : 820454719081
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000015
ชื่อลูกค้า : กรวิทย์ พลงาม
Tracking number : 820454712372
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000011
ชื่อลูกค้า : นางสาวสุจิตรา แก้วโยธา
Tracking number : 820454727993
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000010
ชื่อลูกค้า : สไบทอง เศรษฐีรุ่งเรือง
Tracking number : 820454721951
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000009
ชื่อลูกค้า : ฐิติกานต์ โอโกวัฒน์
Tracking number : 820454714951
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000008
ชื่อลูกค้า : ธนบดี ชื่นแย้ม
Tracking number : 820451018870
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 05, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000007
ชื่อลูกค้า : ลักขณา
Tracking number : 6802010015128
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000004
ชื่อลูกค้า : อุรัสยาร์ นาถทัย
Tracking number : 6822010014891
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000003
ชื่อลูกค้า : ณัฐปภัสร์ ปิ่นทอง
Tracking number : 820446915956
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000002
ชื่อลูกค้า : พนม​เทียน​ ทอง​สิทธิ์​
Tracking number : 820446911222
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000116
ชื่อลูกค้า : กุลธิดา แก้วคำ
Tracking number : 820446899672
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000112
ชื่อลูกค้า : สมสุข เศวตรัตนเสถียร
Tracking number : 6842010005224
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102020000001
ชื่อลูกค้า : ร้านทวีกระจกอลูมิเนียม
Tracking number : 820444553526
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000111
ชื่อลูกค้า : อนัญญา อำนวยพร
Tracking number : 820444557295
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000102
ชื่อลูกค้า : อนัญญา อำนวยพร
Tracking number : 820444557295
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000102