ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณภคอร สำโรงพล EI422026368TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2019 112019000077
ณัฐชยา ธนสรานาต EI422026323TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 20, 2019 112019000076
อัม​พิกา​ สุวรรณ​ EI368195949TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 19, 2019 112019000074
มาลา จันทร์ล้วน EI368195966TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 19, 2019 112019000072
น.ส. นัทน์นภัส พรพัชรเรืองกุล VDRS000168040 Kerry Nov 19, 2019 112019000071
รุ่งนภา สุภรพงษ์ EI368195970TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 19, 2019 112019000070
วิลัยพร ชุมเงิน EI368196034TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 19, 2019 112019000069
กุลธิดา แก้วคำ EI368188713TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2019 112019000067
ฐิตาภรณ์ งามโรจนวณิชย์ VDRS000167569 Kerry Nov 18, 2019 112019000066
ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล 6851911104516 Nim Express-ด่วน Nov 16, 2019 112019000063
กิตติยา เกตุทอง LPUT000218489 Kerry Nov 16, 2019 112019000065
สุนันท์ สุวิมลวรรณ LPUT000218491 Kerry Nov 16, 2019 112019000064
ภัสมณฑ์ กาญจนารมย์ LPUT000218487 Kerry Nov 16, 2019 112019000062
Tananya Huyanan EI422003605TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2019 112019000060
กิตติมาพร เดชครบุรี EI422003574TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2019 112019000059
December by Chef Lee 6811911096082 Nim Express Nov 15, 2019 112019000058
อมรรัตน์ สุดเพชร EI422003557TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2019 112019000057
วรอุมา ปัญญา EI422003588TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2019 112019000056
อรทัย ชอบชิงชัย EI422003565TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 15, 2019 112019000053
ธวัชชัย ฉิมสุข VDRS000167121 Kerry Nov 15, 2019 112019000055
ทัศนีย์ พลอยส่งศรี EI419204253TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 14, 2019 112019000052
ปวริศา วิไลลักษณ์ 6851911077605 (3 กล่อง) Nim Express Nov 13, 2019 112019000044
ลภาฎา ด่านรัชดากร EI390188764TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 13, 2019 112019000049
วรงค์ ภูชาดา EI390188804TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 13, 2019 112019000048
อมรรัตน์ แดงเรือง EI390188781TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 13, 2019 112019000047
เกษรา กุลพ่วง EI390188755TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 13, 2019 112019000046
จุฑารัตน์ อินทนุพัฒน์ LPUT000215992 Kerry Nov 13, 2019 112019000050
กิ่งกนก พัฒนจักร EI368169541TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 12, 2019 112019000042
ยลดา นากปาน VDRS000165482 Kerry Nov 11, 2019 112019000041
พิชญาภา นาคทับที EI368167863TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 11, 2019 112019000040
พ.ท.หญิงวัชราภรณ์. งามภักดิ์ EI368167850TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 11, 2019 112019000039
วันเพ็ญ บุญหลง VDRS000165219 Kerry Nov 09, 2019 112019000032
Kasinee Samart EI368158393H ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 09, 2019 112019000038
ปาณิศา วงษ์สกุล EI368158402TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 09, 2019 112019000037
สุภากาญจน์ ฉันท์วรุตพงศ์ VDRS000165183 Kerry Nov 09, 2019 112019000036
ดรุณี ยงพิพัฒน์ EI368158380TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 09, 2019 112019000035
ปิยะวัฒน์ VDRS000165181 Kerry Nov 09, 2019 112019000034
ธวัชชัย ฉิมสุข VDRS000165180 Kerry Nov 09, 2019 112019000033
เพชรรัตน์ ธำรงโชติคุณ EI368158362TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 09, 2019 112019000031
นิคม พรประสิทธิ์ EI368158359TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 09, 2019 112019000030
chonlachit komsang VDRS000165182 Kerry Nov 09, 2019 112019000029
นาง​สาวพรรณนิภา เมืองฮาม EI368172727TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 08, 2019 112019000028
เกศริน. พราหมณ์มา EI360989885TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 07, 2019 112019000027
ทัศนีย์ พลอยส่งศรี EI360989863TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 07, 2019 112019000025
สุนทรี กลิ่นมะลิ PTTK000039678 Kerry- Nov 07, 2019 112019000026
สุวธิดา พัวทวี EI360988868TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 06, 2019 112019000024
นรินทร์พัณณ์ กุลพฤฒิดี EI360988854TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 06, 2019 112019000023
K.แตงโม EI360988837TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 06, 2019 112019000021
มนฤดี ปัญญา EI368141557TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 05, 2019 112019000019
สุกัญญา ทรงประจักษ์กุล EI368141512TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 05, 2019 112019000017
ชื่อลูกค้า : คุณภคอร สำโรงพล
Tracking number : EI422026368TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000077
ชื่อลูกค้า : ณัฐชยา ธนสรานาต
Tracking number : EI422026323TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 20, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000076
ชื่อลูกค้า : อัม​พิกา​ สุวรรณ​
Tracking number : EI368195949TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000074
ชื่อลูกค้า : มาลา จันทร์ล้วน
Tracking number : EI368195966TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000072
ชื่อลูกค้า : น.ส. นัทน์นภัส พรพัชรเรืองกุล
Tracking number : VDRS000168040
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000071
ชื่อลูกค้า : รุ่งนภา สุภรพงษ์
Tracking number : EI368195970TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000070
ชื่อลูกค้า : วิลัยพร ชุมเงิน
Tracking number : EI368196034TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000069
ชื่อลูกค้า : กุลธิดา แก้วคำ
Tracking number : EI368188713TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000067
ชื่อลูกค้า : ฐิตาภรณ์ งามโรจนวณิชย์
Tracking number : VDRS000167569
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000066
ชื่อลูกค้า : ชัญญา ว่องศิริโรจนกุล
Tracking number : 6851911104516
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express-ด่วน
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000063
ชื่อลูกค้า : กิตติยา เกตุทอง
Tracking number : LPUT000218489
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000065
ชื่อลูกค้า : สุนันท์ สุวิมลวรรณ
Tracking number : LPUT000218491
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000064
ชื่อลูกค้า : ภัสมณฑ์ กาญจนารมย์
Tracking number : LPUT000218487
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000062
ชื่อลูกค้า : Tananya Huyanan
Tracking number : EI422003605TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000060
ชื่อลูกค้า : กิตติมาพร เดชครบุรี
Tracking number : EI422003574TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000059
ชื่อลูกค้า : December by Chef Lee
Tracking number : 6811911096082
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000058
ชื่อลูกค้า : อมรรัตน์ สุดเพชร
Tracking number : EI422003557TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000057
ชื่อลูกค้า : วรอุมา ปัญญา
Tracking number : EI422003588TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000056
ชื่อลูกค้า : อรทัย ชอบชิงชัย
Tracking number : EI422003565TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000053
ชื่อลูกค้า : ธวัชชัย ฉิมสุข
Tracking number : VDRS000167121
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000055
ชื่อลูกค้า : ทัศนีย์ พลอยส่งศรี
Tracking number : EI419204253TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000052
ชื่อลูกค้า : ปวริศา วิไลลักษณ์
Tracking number : 6851911077605 (3 กล่อง)
ประเภทการส่งสินค้า : Nim Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000044
ชื่อลูกค้า : ลภาฎา ด่านรัชดากร
Tracking number : EI390188764TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000049
ชื่อลูกค้า : วรงค์ ภูชาดา
Tracking number : EI390188804TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000048
ชื่อลูกค้า : อมรรัตน์ แดงเรือง
Tracking number : EI390188781TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000047
ชื่อลูกค้า : เกษรา กุลพ่วง
Tracking number : EI390188755TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000046
ชื่อลูกค้า : จุฑารัตน์ อินทนุพัฒน์
Tracking number : LPUT000215992
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000050
ชื่อลูกค้า : กิ่งกนก พัฒนจักร
Tracking number : EI368169541TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000042
ชื่อลูกค้า : ยลดา นากปาน
Tracking number : VDRS000165482
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000041
ชื่อลูกค้า : พิชญาภา นาคทับที
Tracking number : EI368167863TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000040
ชื่อลูกค้า : พ.ท.หญิงวัชราภรณ์. งามภักดิ์
Tracking number : EI368167850TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000039
ชื่อลูกค้า : วันเพ็ญ บุญหลง
Tracking number : VDRS000165219
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000032
ชื่อลูกค้า : Kasinee Samart
Tracking number : EI368158393H
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000038
ชื่อลูกค้า : ปาณิศา วงษ์สกุล
Tracking number : EI368158402TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000037
ชื่อลูกค้า : สุภากาญจน์ ฉันท์วรุตพงศ์
Tracking number : VDRS000165183
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000036
ชื่อลูกค้า : ดรุณี ยงพิพัฒน์
Tracking number : EI368158380TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000035
ชื่อลูกค้า : ปิยะวัฒน์
Tracking number : VDRS000165181
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000034
ชื่อลูกค้า : ธวัชชัย ฉิมสุข
Tracking number : VDRS000165180
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000033
ชื่อลูกค้า : เพชรรัตน์ ธำรงโชติคุณ
Tracking number : EI368158362TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000031
ชื่อลูกค้า : นิคม พรประสิทธิ์
Tracking number : EI368158359TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000030
ชื่อลูกค้า : chonlachit komsang
Tracking number : VDRS000165182
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000029
ชื่อลูกค้า : นาง​สาวพรรณนิภา เมืองฮาม
Tracking number : EI368172727TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000028
ชื่อลูกค้า : เกศริน. พราหมณ์มา
Tracking number : EI360989885TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000027
ชื่อลูกค้า : ทัศนีย์ พลอยส่งศรี
Tracking number : EI360989863TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000025
ชื่อลูกค้า : สุนทรี กลิ่นมะลิ
Tracking number : PTTK000039678
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000026
ชื่อลูกค้า : สุวธิดา พัวทวี
Tracking number : EI360988868TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000024
ชื่อลูกค้า : นรินทร์พัณณ์ กุลพฤฒิดี
Tracking number : EI360988854TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000023
ชื่อลูกค้า : K.แตงโม
Tracking number : EI360988837TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000021
ชื่อลูกค้า : มนฤดี ปัญญา
Tracking number : EI368141557TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000019
ชื่อลูกค้า : สุกัญญา ทรงประจักษ์กุล
Tracking number : EI368141512TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000017